+49 (0) 176 620 94 110
Anja Koch-Kenk
Theater Regensburg Velodrom→Theater Regensburg Velodrom→Theater Regensburg Velodrom→

Theater Regensburg Velodrom→

Grundmodell

Auftragsarbeit, 2014

Maßstab 1:25 cm

Steckmodell mit Zuschauertribüne

 

Fotos ©AKK

 

→Portfolio Modellbau